ЛатвияLETA26 мар.

Cels tiesībsargājošo iestāžu kapacitāti naida noziegumu atpazīšanā

Lai novērstu un mazinātu neiecietību Latvijā, Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) sadarbībā ar Latvijas Universitāti (LU) Eiropas Komisijas (EK) programmā "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" sāks tiesībsargājošo iestāžu kapacitātes celšanu naida noziegumu novēršanā un apkarošanā.

Kā informēja SIF pārstāve Zane Jēkabsone, projekta laikā plānots celt 64 tiesnešu, advokātu, prokuroru, valsts un pašvaldības policijas darbinieku ekspertīzi naida runas un naida noziegumu identificēšanā, efektīvā izmeklēšanā un tiesību normu piemērošanā, kā arī sadarbībā ar projekta partneriem tiks izvērtēts pašreizējais tiesiskais regulējums un nepieciešamības gadījumā tiks iniciētas tiesību aktu izmaiņas atbilstoši starptautisko tiesību praksei.

Jēkabsone atzīmēja, ka Latvija jau kopš neatkarības atgūšanas ir pievienojusies daudziem starptautiskiem līgumiem, kuri uzliek par pienākumu vērsties pret naida noziegumiem, tomēr Eiropas Padomes Komisija pret rasismu un neiecietību (ECRI) savos 2018.gada secinājumos attiecībā uz Latviju norāda uz daudzām naida noziegumu un naida runas apkarošanas un novēršanas problēmām, iesaka celt policijas rīcībspēju un veicināt uzticības veidošanos policijai, lai risinātu problēmu ar nepietiekamu ziņošanu par naida noziegumiem.

Pēc fonda pārstāves paustā, secinājumos arī norādīts uz nepieciešamību veikt tiesiskā regulējuma grozījumus, lai veicinātu naida runas efektīvāku identificēšanu un saukšanu pie atbildības par to. ANO Rasu diskriminācijas izskaušanas komiteja uzsver nepieciešamību uzlabot tiesisko regulējumu un nodrošināt apmācību tiesībsargājošām iestādēm, lai uzlabotu naida noziegumu identificēšanu un sodīšanu.

Lai realizētu iepriekš minēto, kā projekta pirmā aktivitāte tiks veikta pētījuma izstrāde par starptautiskajām saistībām un standartu naida noziegumu jomā, Latvijas tiesisko regulējumu un tā atbilstību starptautiskajām prasībām, kā arī Latvijas tiesu prakses naida noziegumu jomā analīzi. SIF uzdevums pētījuma ietvaros ir naida noziegumu socioloģisko un psiholoģisko aspektu izpēte.

Atbilstoši pētījuma rezultātiem, SIF izstrādās uz vajadzībām balstītu apmācību programmu, kas pēc tam LU vadībā tiks izmantota apmācību ciklā ar mērķi paaugstināt policijas, prokuratūras darbinieku un tiesnešu rīcībspēju efektīvi identificēt naida noziegumus un naida runu un praktiski piemērot tiesību aktus, lai par to sauktu pie atbildības, kā arī celt SIF darbinieku izpratni par naida runu un naida noziegumiem. Paredzēts, ka projekts sekmēs efektīvāku tiesiskā regulējuma piemērošanu cīņā pret rasismu, ksenofobiju un citiem neiecietības veidiem, kā arī uzlabos sadarbību un informācijas apmaiņu starp procesā iesaistītajiem galvenajiem dalībniekiem.

Kā norāda SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce, Latvijas sabiedrībā līdz šim nav bijusi pietiekami plaša diskusija par to, kas ir naida runa un kā atpazīt naida noziegumus, un kādai būtu jābūt sabiedrības reakcijai uz šādiem notikumiem. Iecietības līmeņa paaugstināšanos sabiedrībā varētu veicināt tiesību aktu sakārtošana.

"Lai arī normatīvie akti nosaka, ka naida runa un naida noziegumi ir sodāma rīcība, diemžēl statistika liecina, ka tikai retais gadījums nonāk līdz tiesai. Ar šī projekta palīdzību celsim tiesībsargājošo iestāžu kapacitāti un tuvināsimies Eiropas tiesiskajam regulējumam, kas ir būtisks aspekts ceļā uz vienotu un saliedētu Latvijas sabiedrību, kur ikviens var justies droši neatkarīgi no dzimuma, seksualitātes, etniskās piederības vai ādas krāsas," skaidroja Pūce.

Projekts izstrādāts un tiks īstenots sadarbojoties LU Juridiskajai fakultātei, SIF, Tiesu administrācijai, Valsts policijai un prokuratūrai. Projekta ilgums ir 24 mēneši un kopējais finansējums 171 943 eiro, no kuriem EK sedz 80% jeb 137 554 eiro.