ЛатвияLETA22 янв.

Pēdējos gados pilnveidota jaunsargu apmācības procesa vadība

Pēdējo gadu laikā ir pilnveidota jaunsargu apmācības procesa vadība, kas veicinās Jaunsardzes kustībai piešķirtā valsts budžeta finansējuma efektīvu izlietojumu informēja Valsts kontrolē.

Ņemot vērā Jaunsardzes kustības nacionālā mēroga nozīmi jaunatnes izglītošanā, jauniešu pilsoniskās apziņas un patriotisma veicināšanā, kā arī būtisko valsts finansējuma pieaugumu Jaunsardzes kustības attīstībai, Valsts kontrole 2018.gada revīzijā vērtēja, vai ir radīti priekšnoteikumi Jaunsardzes kustības attīstībai piešķirto valsts budžeta līdzekļu efektīvam izlietojumam un Jaunsardzes attīstībai izvirzīto mērķu sasniegšanai.

Pēc revīzijas Valsts kontrole nāca klajā ar ieteikumu izstrādāt Jaunsardzes attīstības politiku, kuras iepriekš nebija, kā arī izstrādāt speciālu Jaunsardzes normatīvo regulējumu. "Tas bija svarīgi kvalitatīvu izmaiņu veikšanai Jaunsardzē. Līdz šim Jaunsardzes darbs bija organizēts brīvi pieļaujamā interešu izglītības formātā, ko nevarēja uzskatīt par jaunsargu apmācības kvalitāti veicinošu. Jaunsardzei izvirzītie mērķi un organizētās aktivitātes, tajā skaitā sporta un militārās ievirzes nodarbības, nav samērīgas ar ārēji nenoregulētām prasībām attiecībā uz jaunsargu mācību procesu, instruktoru kvalifikāciju, drošības prasībām," klāstīja revīzijas iestādē.

Valsts kontrole atzinīgi vērtē to, ka Aizsardzības ministrija likumprojekta tapšanas gaitā ņēma vērā Valsts kontroles ierosinājumus un likumprojektā veica būtiskus papildinājumus. Tika definēts Jaunsardzes kustības mērķis, nosakot Jaunsardzes centra kompetenci šīs interešu izglītības un valsts aizsardzības mācības īstenošanā, kā arī noteiktas kvalifikācijas prasības jaunsargu apmācību procesa īstenotājiem un instruktoriem. Tāpat likumprojektā pēc Valsts kontroles aicinājuma tika ietverts deleģējums Ministru kabinetam izstrādāt kārtību par drošības prasībām Jaunsardzes nodarbībās un pasākumos, kas ir īpaši būtiski, ņemot vērā augstos drošības standartus, kādi izvirzāmi bērnu un jauniešu izglītošanai valsts aizsardzībā.

"Pēc revīzijas pilnveidota arī jaunsargu apmācību programma un jaunsargu apmācības procesa metodiskā vadība. Valsts kontroles ieteikumu ieviešana vēl turpinās, vērtējot, vai Jaunsardzes centra struktūra ir atbilstoša, lai līdztekus jaunsargu apmācībām īstenotu arī valsts aizsardzības mācību, kas skolās būs obligāta no 2024.gada 1.septembra," atzina Valsts kontrolē.