ЛатвияLETA31 марта 2021

Aicina iedzīvotājus sniegt priekšlikumus par korupcijas apkarošanas plāna projektu

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) sagatavojis Korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumu plāna 2021.-2023.gadam projektu un aicina ikvienu sabiedrības pārstāvi sniegt priekšlikumus par paredzētajiem pasākumiem korupcijas apkarošanā informēja KNAB.

"Korupcijas novēršana un apkarošana nav iedomājama bez sabiedrības, publiskā un privātā sektora aktīvas iesaistes un sadarbības. Turklāt sabiedrības aktīva līdzdalība ir ne vien KNAB darba efektivitātes garants, bet arī viens no būtiskākajiem stūrakmeņiem efektīvas pretkorupcijas politikas izstrādē. Šobrīd plāna projekta stadijā ikvienam iedzīvotājam ir iespējas iesaistīties valsts mēroga politikas plānošanas dokumenta izstrādē," norādīja KNAB priekšnieks Jēkabs Straume.

Pretkorupcijas pasākumu plāns ir politikas plānošanas dokuments, kas ir secīgs un mērķtiecīgs turpinājums Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnēm 2015.-2020.gadam.

Tajā saglabāts iepriekš definētais korupcijas novēršanas un apkarošanas kurss ar mērķiem un rīcības virzieniem, taču jaunais plāns ietvers jaunu pasākumu kopumu, lai sasniegtu korupcijas novēršanas un apkarošanas politikas virsmērķi - ievērojot institūciju labas pārvaldības un cilvēkresursu efektīvas vadības principu, nodrošināt jebkuras institūcijas vai organizācijas uzticamu darbību.

Pretkorupcijas pasākumu plāna projektā pasākumi organizēti, lai sasniegtu piecus apakšmērķus. Pirmkārt, nodrošināt cilvēkresursu vadības politiku, kas izslēdz motivāciju koruptīvai rīcībai, bet, otrkārt, pilnveidot pretkorupcijas iekšējās kontroles sistēmu.

Treškārt, mazināt toleranci pret korupciju, ceturtkārt, nodrošināt soda par likumpārkāpumiem neizbēgamību, bet piektkārt, ierobežot naudas varu politikā.

Patlaban plāna projektā iekļauti 69 veicamie pasākumi, noteiktas atbildīgās institūcijas un izpildes termiņi. KNAB norāda, ka Pretkorupcijas pasākumu plāna projektā netiek dublēti tādi pasākumi korupcijas novēršanas un apkarošanas jomā, kas iekļauti citu institūciju izstrādātajos politikas plānošanas dokumentos.

KNAB aicina ikvienu fizisko vai juridisko personu izteikt viedokli un sniegt savus komentārus un priekšlikumus plāna projektam līdz 23.aprīlim. To var darīt rakstiski, nosūtot uz e-pasta adresi "knab@knab.gov.lv.

KNAB izvērtēs saņemto informāciju un lems par plāna projekta precizēšanu vai papildināšanu.

Написать комментарий